Foto: Marko Zabavnik

Vidra
Lutra lutra

V severovzhodni Sloveniji je vidrin življenjski prostor tudi stara struga reke Drave s pritoki, kjer so še ohranjena prodišča in poplavni gozdovi.

Dejavniki ogrožanja

Vidro ogrožajo predvsem neustrezni posegi v vodotoke (npr. regulacije, odstranjevanje obrežne vegetacije), onesnaževanje voda in promet (neprimerne premostitve cest). Vidra v obrežnem rastju najde kritje, prostor za počitek in brlog, zato odstranjevanje dreves in grmičevja negativno vpliva na kvaliteto njenega življenjskega prostora. Prisotnost drevesne in grmovne vegetacije povečuje razpoložljivost nevretenčarjev, ki so pomemben vir hrane za ribe, te pa se na vidrinem jedilniku znajdejo najpogosteje. Za dolgoročno ohranjanje vidre je zato nujno varovanje ustreznih dinamičnih vodnih in kopenskih habitatov ter koridorjev, ki jih povezujejo. Vidre živijo posamično in imajo velike teritorije (lahko tudi več kot 20 km vodotoka), zato njihova gostota na določenem območju ni nikoli velika.

Aktivnosti v projektu

S sonaravnimi ureditvami pritokov reke Drave bomo izboljšali povezanost vodnih habitatov. Posredno bomo prispevali tudi k ugodnejši mikroklimi območja in k povečanju lokalne vrstne pestrosti. Z namenom ozaveščanja prebivalstva o pomenu ohranjanja vidre, njenih habitatov in naravnih rečnih procesov bo vzpostavljena izobraževalno-interpretacijska vsebina.

Galerija

Kaj lahko mi naredimo za izboljšanje stanja ohranjenosti vidre?

  • Ne onesnažujmo voda.
  • Ne posegajmo v vodotoke.
  • Ohranjajmo mejice in obrežno vegetacijo.
  • Prilagodimo hitrost na cesti.
  • V vidrinem habitatu ne povzročamo hrupa, pse pa vodimo zgolj na povodcu.

Zakaj vidro potrebujemo?

Vidra je plenilec in je v vodnem ekosistemu na vrhu prehranske verige. Njeno izginotjem bi vplivalo tako na vrstno sestavo kot tudi na številčnost njenih plenskih vrst.

Kot krovna vrsta je vidra dober pokazatelj ohranjenosti naravnega okolja. V zelo onesnaženih vodah vidra ne najde hrane, zato je tam lahko manj pogosta ali pa je sploh ni. Problem so predvsem težke kovine (živo srebro, PCB), ki se po prehranski verigi kopičijo v vidrinem telesu in dokazano negativno vplivajo na njeno vedenje, sposobnost razmnoževanja kot tudi večjo smrtnost.

Viri in literatura

Barve

Pisava

Ostalo