Foto: Jasmina Kotnik
Foto: Jasmina Kotnik

Veliki pupek in hribski urh
Triturus carnifex / Bombina variegata

Veliki pupek in hribski urh sta v Sloveniji splošno razširjeni dvoživki. Sta dovzetni za spremembe v okolju, kar velja tudi za preostale dvoživke. Te namreč poseljujejo življenjske prostore ali habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi. Za obe dvoživki je značilno bivanje v raznolikih občasnih, stoječih ali počasi tekočih vodnih habitatih brez rib, ki so obkroženi z obrežnim rastjem, močvirnimi in vrstno pestrimi travniki, mejicami ipd.

Dejavniki ogrožanja

Dvoživki med drugim ogrožajo zasipavanja, sušenja in zaraščanja nekdanjih rečnih rokavov, mrtvic in depresij ter zmanjševanje in drobljenje habitata. Za ohranjanje vrst je zato nujno varovanje ustreznih vodnih in kopenskih habitatov ter njihove medsebojne povezanosti.

Aktivnosti projekta

V projektu bomo vzpostavili nove in obnovili nekdaj obstoječe vodne habitate (mrtvice, rečne rokave, depresije). Posredno bomo prispevali tudi k ugodnejši mikroklimi območja in k povečanju lokalne vrstne pestrosti ter k zmanjšanju poplavne ogroženosti območja. Z namenom ozaveščanja prebivalstva o pomenu ohranjanja dvoživk, habitatov in naravnih rečnih procesov, bo vzpostavljena izobraževalno-interpretacijska vsebina.

Galerija

Zakaj potrebujemo dvoživke?

Dvoživke so pomembni bioindikatorji tako v kopenskih kot v vodnih habitatih. Odsotnost dvoživk pomeni preobremenjenost okolja s pesticidi in z drugimi onesnaževalci okolja.

Večina dvoživk se prehranjuje z žuželkami in njihovimi ličinkami in tako na neposreden način zmanjšuje številčnost, med drugim tudi z antropocentričnega vidika, škodljivih žuželk na poljih, sadovnjakih in vrtovih.

Dvoživke so plen številnim drugim živalim, kot so ribe, ptiči, kače in drugi vretenčarji.

Dvoživke so nezamenljiv vir podatkov za razvoj novih tehnologij in v farmaciji.

Kaj lahko mi naredimo za izboljšanje stanja ohranjenosti dvoživk?

  • Ne onesnažujmo voda.
  • Ne vnašajmo rib v stoječe vode.
  • Ohranjajmo mejice, obrežno vegetacijo, ekstenzivne travnike – ti so pomembni kot prehranjevalni habitati in prezimovališča za dvoživke.
  • Ne izsušujmo mokrišč in vzdržujmo mlake.
  • Na zemljiščih blizu mlak omejimo gnojenje in škropljenje.
  • Omejimo hitrost na cesti v spomladanskem času, v času selitev. Pridružimo se spomladanskim akcijam prenašanja dvoživk.

Viri in literatura

Barve

Pisava

Ostalo