Foto: Jure Novak

Rjavi srakoper
Lanius collurio

Rjavi srakoper je značilna ptica ekstenzivne mozaične kulturne krajine, kjer se prepletajo cvetoči travniki z ekstenzivnimi pašniki in z neprehodnimi vrstno pestrimi mejicami, remizami, posamičnimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.

Dejavniki ogrožanja

Vrsto ogroža opuščanje rabe ekstenzivnih kmetijskih površin in njihovo hitro zaraščanje z grmovnimi in drevesnimi vrstami, intenziviranje kmetijstva, predvsem s spremembo travniških površin v njivske in prekomerne uporabe pesticidov, opuščanje ekstenzivne rabe travniških površin in prehod na njihovo intenzivno rabo (npr. pogosta košnja travnikov vodi v upad pestrosti travniških rastlin, kar negativno vpliva na številčnost plena srakoperja), nadomeščanje visokodebelnih sadovnjakov s plantažnimi sadovnjaki, uporaba silaže namesto sena ter sečnje mejic, remiz, posamičnih grmovnih in drevesnih vrst.

Aktivnosti v projektu

Za ohranjanje ptice je zato nujno varovanje tako gnezditvenega habitata (mejice, remize, posamične grmovne in drevesne vrste v kmetijski pokrajini) kot prehranjevalnega habitata (ekstenzivni travniki, visokodebelni sadovnjaki in druge ekstenzivno obdelane kmetijske površine). S tem namenom v projektu izvajamo ukrep vzpostavitve novih in obnovitev nekdaj že obstoječih mejic in remiz ter ekstenzivnih travniških površin. Z namenom ozaveščanja prebivalstva o pomenu ohranjanja rjavega srakoperja in njegovih habitatov bo vzpostavljena izobraževalno-interpretacijska vsebina.

Galerija

Zakaj potrebujemo rjavega srakoperja in mejice?

Rjavi srakoper prednostno pleni žuželke (kobilice, hrošče, poljske murne, metulje in bramorje) na ekstenzivnih travniških površinah, ne brani pa se manjših vretenčarjev (kot so npr. majhni ptiči, kuščarji, žabe, mali glodalci). S tem uravnava tudi številčnost tistih živali, ki jih imamo ljudje za škodljivce na poljih, sadovnjakih in vrtovih.

Mejice odigrajo veliko vlogo v kmetijstvu, saj služijo označevanju lastniških meja posameznih parcel, razmejujejo pašnike od njivskih površin, nudijo zaščito pašnim živalim pred vročino, vetrom in večjimi nalivi, zagotavljajo les za kurjavo, ščitijo rodovitno prst pred vetrno in vodno erozijo, združbe organizmov v mejicah pa ugodno vplivajo na nastanek, obnavljanje in ohranjanje rodovitne prsti.

Mejice zmanjšajo spiranje hranil, gnojil, pesticidov in usedlin v podzemne in površinske vode ter pozitiven vpliv na kvaliteto vode.

Mejice in remize, ki vključujejo tudi medonosne rastline, so ključnega pomena za opraševalce. Te služijo kot vir hrane, predvsem zgodaj spomladi, ko posevki na kmetijskih zemljiščih še ne cvetijo, v času, ko so travniki pokošeni in v sušnih obdobjih.

Večjim sesalcem (srnam, lisicam, kunam, …) mejice in remize zagotavljajo predvsem skrivališča ali počivališča, manjšim sesalcem (ježem, polhom, netopirjem, …) pa možnost prezimovališča, prehranjevanja, gnezdenja in vzgajanja mladičev.

Kaj lahko mi naredimo za izboljšanje stanja ohranjenosti srakoperja in mejic?

  • Vzdržujmo vrstno pestre mejice.
  • Upravljajmo ekstenzivno s kmetijskimi površinami.
  • Zmanjšajmo uporabo pesticidov.
  • Vzdržujmo mejice na način ohranjanja pestrosti rastlinskih združb, tj. bogat zeliščni sloj in vrstno pestro lesno vegetacijo. Pestrejša kot je rastlinska združba večje so možnosti, da živali najdejo ustrezna zatočišča, prehranjevalni in razmnoževalni habitat ter orientacijski koridor.

Viri in literatura

Barve

Pisava

Ostalo