Foto: Nataša Pipenbaher

Plazeča zelena
Apium repens

Plazeča zelena (Apium repens) je predstavnica rodu zelena (Apium) iz družine kobulnic (Apiaceae). Je zelnata trajnica, s 5–30 cm dolgim plazečim votlim steblom, ki se na kolencih ukoreninja. Listi so pernato sestavljeni, z grobo nazobčanimi jajčastimi lističi in so bledo rumeno-zelene barve.

Uspeva na s hranili bogatih, odprtih, svetlih, vlažnih in občasno poplavljenih rastiščih z organsko, šotno, muljasto ali peščeno podlago. Njena značilna rastišča so brežine celinskih voda, plitve izvirske vode in nizka barja ter poplavna pašna travišča. Nahaja se na redkih rastiščih vzhodne in južne Evrope, posamezna izolirana nahajališča pa lahko najdemo tudi v severni Afriki v Maroku. V Sloveniji je bila leta 1997 nazadnje domnevno najdena južno od Središča ob Dravi na vlažnih peščenih tleh na prodiščih. (Jogan in sod., 1999).

Dejavniki ogrožanja

Plazeča zelena velja za močno ogroženo vrsto. Prilagojena je na naravno spreminjanje in poplavno dinamiko vodnih brežin. Kadar je naravna rečna dinamika prekinjena, območja primernega rastišča plazeče zelene zasedejo obstojnejše, višje vrste s krošnjami. Ogroža jo prekinjena prodonosnost, odsotnost naravne dinamike prodišč, zmanjševanje primernih struktur njenega življenjskega prostora in razširjanje tujerodnih invazivnih vrst.

Aktivnosti projekta

Za ohranitev plazeče zelene bomo izvedli ukrep doselitev vrste ali reintrodukcijo oz. ponovno naselitev vrste v naravo na območje primernih rastišč.

Galerija

Zakaj plazečo zeleno potrebujemo?

Prispeva k vsem nivojem življenjske raznovrstnosti (h genetski, vrstni in ekostistemski pestrosti), ki je velikokrat premalo cenjena, a zelo pomembna dobrina.

Kaj lahko mi naredimo za izboljšanje stanja ohranjenostiplazeče zelene?

  • V kolikor plazečo zeleno najdemo, je ne nabiramo! Lahko jo opazujemo ali fotografiramo, nikakor je ne trgamo!
  • Ne sadite, sejte ali gostite tujerodnih vrst, če niste prepričani ali obstaja tveganje za invazivnost ali ne.
  • Vrtove si raje polepšajte z domorodnimi vrstami rastlin.
  • Priporočamo odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst.
  • Dejstva o pasteh tujerodnih vrst širite med ljudmi.

Viri in literatura

Barve

Pisava

Ostalo