Foto: Monika Podgorelec

Močvirska sklednica
Emys orbicularis

Močvirska sklednica je naša edina avtohtona sladkovodna želva, ki živi v sladkih in polslanih vodah. V Sloveniji je bila pred izsuševanjem mokrišč ponekod zelo pogosta. Zaradi obsežnih melioracijskih in regulacijskih posegov v vodotoke ter zaradi urbanizacije in gradnje cest je njena številčnost močno upadla. V severovzhodnem delu države jo lahko najdemo ob reki Dravi in Muri.

Dejavniki ogrožanja

Močvirsko sklednico v Sloveniji najbolj ogroža izginjanje ustreznih življenjskih prostorov, drobljenje primernih vodnih bivališč zaradi zasipavanja, izsuševanja in zaraščanja nekdanjih rokavov, mrtvic in depresij ter vnos tujerodnih kompetitorskih vrst želv v naravo. Kljub temu, da je neobhodno vezana na vodne habitate, so za njeno uspešno razmnoževanje potrebni tudi ustrezni kopenski habitati, predvsem primerna mesta za odlaganje jajc. Za ohranjanje populacij močvirske sklednice je tako nujno potrebno varovanje ustreznih vodnih in kopenskih habitatov ter njihovih povezovalnih koridorjev.

Aktivnosti projekta

Za uspešno ohranjanje močvirske sklednice bomo v projektu vzpostavili nove in obnovili nekdaj že obstoječe vodne habitate (obnova mrtvice) ter izvedli izlov tujerodnih vrst želv. Slednje je potrebno tako z vidika ohranjanja močvirske sklednice, kot tudi z vidika ohranjanja vrstne pestrosti vodnih ekosistemov. Posredno bomo prispevali tudi k ugodnejši mikroklimi območja in k povečanju lokalne vrstne pestrosti ter k zmanjšanju poplavne ogroženosti območja. Z namenom ozaveščanja prebivalstva o pomenu ohranjanja močvirske sklednice, habitatov in naravnih rečnih procesov bo vzpostavljena tudi izobraževalna interpretacijska vsebina.

Galerija

Kaj lahko mi naredimo za izboljšanje stanja ohranjenosti močvirske sklednice?

  • Tujerodnih vrst želv ne izpuščamo v naravo. Poiščimo ji novega lastnika.
  • Prilagodimo hitrost na cesti. Bodimo previdni na cesti v bližini vodnih habitatov. Od marca, ko se začno močvirske sklednice prebujati, pa vse do junija, ko se parijo in odlagajo jajca, je njihova migracijska aktivnost največja.
  • Ohranjajmo in varujmo mokrišča. Zavarujmo gnezda pred plenilci in v kolikor je le to na našem kmetijskem zemljišču, ga označimo in poskrbimo , da v bližini oz. čez njega ne bomo zapeljali s težko kmetijsko mehanizacijo.

Zakaj potrebujemo močvirsko sklednico?

Prisotnost sklednice kaže na ohranjenost vodnih habitatov in posledično kakovost voda. Habitati, ki jih poseljuje sklednica, so pomembni pri uravnavanju mikroklime in stanja podzemnih voda.

Viri in literatura

Barve

Pisava

Ostalo