Foto: Đorđe Legen

Namen projekta

Namen projekta je ohranjanje narave in dvig kakovosti življenja v Dravskem obrečnem prostoru, tako za ogrožene živalske in rastlinske vrste kot tudi za človeka.

Sonaravna reka in obrečni prostor zagotavljata številne koristi za človeka – t. i. ekosistemske usluge: čistita in zagotavljata (pitno) vodo, zagotavljata transport mineralnih snovi, ki je bistven za nastajanje rodovitne prsti, zadržujeta visoke in poplavne vode, napajata podtalnico ter zmanjšujeta suše, obrečni gozdovi prečiščujejo in vlažijo zrak ter proizvajajo kisik in vplivajo na lokalno klimo. Reka in obrečni prostor sta tudi vir hrane in naravnih materialov, predvsem pa omogočata rekreacijo in sprostitev v naravnem okolju ter sta tako temelj za turistični razvoj obrečnih območij.

Projekt bo izboljšal stanje Dravskega rečnega in obrečnega ekosistema ter hkrati povečal nabor in kakovost ekosistemskih uslug, ki jih to območje zagotavlja prebivalcem in obiskovalcem. Osredotoča se na izboljševanje stanja habitatov – življenjskih okolij ciljnih rastlinskih in živalskih vrst, ki so trenutno v neugodnem stanju.

Barve

Pisava

Ostalo