Foto: Monika Podgorelec

Aktivnosti projekta

Na projektnem območju vzdolž reke Drave med Mariborom in Središčem ob Dravi bodo izvedene številne aktivnosti: obnova stranskih rokavov, mrvic ter rečnih zatokov, oblikovanje mreže novih vodnih habitatov, odstranitev zarasti in mulja na prodiščih, obnovitev vrstno pestrih suhih travišč, pomladitev tipičnih gozdnih sestojev, odkup zemljišč, ki so podvržena bočni rečni eroziji; nekatera bodo prepuščena naravnim sukcesijskim procesom, druga bodo pridobila funkcijo ugodnih prehranjevalnih, razmnoževalnih habitatov in selitvenih koridorjev. Z ustreznimi ukrepi bomo neposredno izboljšali stanje v naravi ter revitalizirali kulturno krajino ter s tem izboljšali stanje ciljnih vrst in habitatnih tipov v neugodnem stanju.

Vzpostavili bomo tudi kakovostno interpretacijo, s poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju o pomenu vitalnega rečnega in obrečnega ekosistema, ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine. Ta se bo navezovala na Dravsko kolesarsko pot ter bo krepko obogatila tovrstno turistično ponudbo območja. V okviru projekta bomo opremili tri informacijske centre, več interpretacijskih poligonov, učnih poti, interpretacijskih točk ter pripravili promocijski film. Projektne aktivnosti so povezane s komplementarnim projektom obnove gradu Borl, in sicer interpretacijskimi vsebinami. Obisk interpretacijskih enot bo za obiskovalce brezplačen.

Aktivnosti projekta so vezane na izboljšanje stanja in ohranjanja enajstih rastlinskih in živalskih vrst: hroščev škrlatni kukuj in močvirski krešič, dvoživk - veliki pupek in hribski urh, želve - močvirska sklednica, netopirja - veliki podkovnjak, ptice - rjavi srakoper, vodne rastline - plazeča zelena, kačjega pastirja - kačji potočnik, bobra in vidre; obnavljamo tudi štiri habitatne tipe: skalna travišča na bazičnih tleh, polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja in obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi.

Barve

Pisava

Ostalo