Pogoji uporabe spletne strani

Spletno stran www.drava-natura.si upravlja RRA Podravje - Maribor. Pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe spletne strani projekta Drava – Natura 2000, reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave.

Ker se zavedamo pomembnosti politike zasebnosti, vas želimo v nadaljevanju seznaniti, da RRA Podravje - Maribor spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Pogoji uporabe avtorskih vsebin

RRA Podravje - Maribor si pridržuje pravico do sprememb spletne strani. V primeru citiranja, povzemanja ali kakršnekoli nadaljnje uporabe besedil s spletne strani je potrebno navajanje vira – www.drava-natura.si ter v primeru uporabe fotografij navajanje avtorja.

Vsa besedila/Vse vsebine, informacije in fotografije, ki so objavljeni na spletni strani www.drava-natura.si, so avtorsko delo in so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Uporabniki lahko uporabljajo objavljene vsebine izključno za osebne in nekomercialne namene. Vsebine in dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Prav tako se brez predhodnega dogovora z RRA Podravje - Maribor ne sme uporabljati logotip projekta.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora s strani RRA Podravje - Maribor dobiti predhodno pisno dovoljenje. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

V primeru uporabe vsebine in dokumentov v nekomercialne namene, morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic.

Na spletni strani www.drava-natura.si so tudi povezave na druge spletne strani, s katerimi ne upravlja RRA Podravje - Maribor, zato ne odgovarjamo za vsebino in/ali točnost vsebine na teh spletnih straneh. Uporaba spletnih strani drugih upravljavcev je podvržena pogojem uporabe teh strani.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. RRA Podravje - Maribor ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na dogodke, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Dogajanje ob obiskih učnih poti in interpretacijskih poligonov (npr. dogodki, vodeni ogledi) se lahko dokumentira (fotografira in avdiovizualno snema) v za promocijske namene. S prisotnostjo na teh lokacijah soglašate, da vas lahko fotografiramo ali posnamemo ter fotografijo ali posnetek objavimo na spletnih straneh, družbenih omrežjih in v drugih promocijskih materialih projekta. V primeru, da se obiskovalec s fotografiranjem, snemanjem in uporabo svoje podobe na ta način ne strinja, mora ob prihodu o tem obvestiti organizatorja dogodka ali vodenega ogleda.

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na elektronskem naslovu: info@rra-podravje.si.

Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
Zaloška 59, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
Elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si

RRA Podravje - Maribor hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za izvršitev namena, za katerega so bili pridobljeni. Roki hrambe osebnih podatkov se lahko razlikujejo glede na veljavno sektorsko zakonodajo. V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, RRA Podravje - Maribor izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

RRA Podravje - Maribor si pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki “piškotka” (“cookie”) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletno stran željam uporabnikov.

Barve

Pisava

Ostalo