Gozdarstvo

Zaradi preteklih posegov v rečno strugo, spremenjenega vodnega režima, občasnih krčitev gozdov in razmaha invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst so obrečni gozdovi ogroženi. S tem namenom je ZRSVN, OE Maribor v sodelovanju z gozdarsko stroko na 15 hektarjih zemljišč izvedel obnovo z zasaditvijo značilnih drevesnih vrst ter ukrepe za spodbujanje naravnega pomlajevanja gozdov. Prav tako pa bo del poplavnih gozdov trajno prepuščen naravi, saj v njih ne bo aktivnega gospodarjenja.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo