Ohranjanje rjavega srakoperja in njegovih habitatov
Foto: Jasmina Kotnik
Ohranjanje rjavega srakoperja in njegovih habitatov
Foto: Jasmina Kotnik

Ohranjanje rjavega srakoperja in njegovih habitatov

Vzpostavitev novih in obnovitev nekdaj že obstoječih mejic in remiz ter ekstenzivnih travnikov

Z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti rjavega srakoperja (Lanius collurio), značilne ptice tradicionalne kulturne krajine, dobo v sklopu projekta vzpostavljene in obnovljene mejice, remize ter ekstenzivni travniki. In ravno ti cvetoči travniki, ki se prepletajo s pašniki in z neprehodnimi mejicami ter remizami nudijo ptici dovolj kvaliteten prehranjevalni habitat, gnezdilni prostor ter ji omogočajo uspešno preživetje, gnezdenje in vzgojo zaroda.

Na širšem območju obrečnega sveta reke Drave smo partnerice projekta pripravile načrt za izvedbo predvidenih ukrepov, ki je v fazi zaključevanja odkupov zemljišč (ta so bodisi intenzivne njivske površine ali površine v zaraščanju ter preraščanju s tujerodnimi invazivnimi rastlinami) ter bomo prve korake na terenu pri vzpostavitvi in/ali obnovi travnikov, mejic in remiz izvedli v jeseni 2021.

Spomladanskem času 2022 pa načrtujemo številne akcije s podravskimi lovskimi družinami, ki nam bodo pomagale uresničiti zadane cilje. Lovske družine, so pomemben akter v našem prostoru, saj prednostno strmijo k kvalitetnim mejica in remizam in tako ohranjajo ter znatno pripomorejo k dinamični kulturni krajini in ohranjanju vrstne pestrosti.

← Nazaj

Barve

Pisava

Ostalo