Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi vzdolž velikih rek
Foto: Aleksander Koren

Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi vzdolž velikih rek
Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia; Ulmenion minoris

Loge trdih listavcev, lahko jih imenujemo tudi dobrave, sestavljajo trdolesni listavci (hrast dob, vez oz. dolgopecljati brest, veliki in ozkolistni jesen). So tipični nižinski obrečni gozdovi, po navadi nekoliko oddaljeni od rečnih bregov, ki uspevajo na nerazvitih tleh (rečni nanosi) in so poplavljeni le ob visokih vodah. Zaradi raznovrstnih vplivov se je pri nas ohranilo le malo sestojev trdolesne loke (Ob Dravi in ob Muri).

Dejavniki ogrožanja

Trdolesno loko ob Dravi ogrožajo hidroregulacije, neprimerna raba ter spremenjeni hidrološki režim. K slabšanju stanja dodatno prispevajo invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki onemogočajo pomlajevanje tega gozdnega habitatnega tipa.

Aktivnosti projekta

Z namenom izboljšanja stanja značilnih poplavnih gozdov vzdolž reke Drave, bo del sestojev pomlajen s sadnjo značilnih drevesnih vrst, z odstranitvijo tujerodnih rastlinskih vrst in melioracijo tal za spodbujanje naravne nasemenitve. Hkrati bo z namenom ozaveščanja prebivalstva o pomenu ohranjanja trdolesne loke in njihove vrstne pestrosti vzpostavljena izobraževalna interpretacijska vsebina.

Kaj lahko storimo za izboljšanje ohranitvenega stanja trdolesne loke?

  • Ob pomlajevanju gozdov, pomlajujemo z avtohtonimi lokalno značilnimi drevesnimi vrstami.
  • Skrbimo za aktivno pomlajevanje poplavnih gozdov.
  • Ne sadimo tujerodnih lesnih vrst.

Ali ste vedeli, da dobrave:

  • ščitijo zemeljsko površino pred erozijo tal,
  • ugodno vplivajo na mikroklimo okolice, ublažijo moč vetra, preprečujejo prehitro izhlapevanje vode iz tal,
  • zadržujejo poplavno vodo v času poplav in jo oddajajo v času suše,
  • so vir lesa lokalnim prebivalcem.

Viri in literatura

Barve

Pisava

Ostalo