Mehkolesna loka vzdolž reke Drave

Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja – mehkolesna loka
Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Združbo obrečnega vrbovja, jelševja in jesenovja imenujemo tudi mehkolesna loka. To so nižinski gozdovi ob velikih rekah, ki so pogosto poplavljeni in oblikujejo prav posebne ekosisteme, kjer številni organizmi najdejo svoj dom. Praviloma so to mlajši razvojni stadiji gozdov, ki zaraščajo prodišča od bregov rek navzgor proti višjim in starejšim rečnim terasam. Od zelo labilnih začetnih stadijev (vrbova grmišča na prodiščih) poteka razvoj preko sestojev sive jelše, jesenov do ustaljenih združb, ki pa so še vedno pod vplivom talne ali poplavne vode. Obstoj teh gozdov je tako odvisen od stoječe ali tekoče vode oziroma se združba razvije le pod neposrednim vplivom vodotoka.

Dejavniki ogrožanja

Zaradi hidromorfoloških sprememb (utrjenost rečnih brežin, nezmožnost nastajanja sipin in poplavljanja, upad nivoja podtalnice in poglabljanje struge) se stanje združb mehkolesne loke slabša. Slednje se kaže preko slabega stanja ključnih drevesnih vrst ter kot odsotnost naravnega pomlajevanja združb. K slabšanju stanja dodatno prispevajo invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki onemogočajo pomlajevanje tega gozdnega habitatnega tipa.

Aktivnosti projekta

Z namenom izboljšanja stanja značilnih poplavnih gozdov vzdolž reke Drave bo del sestojev obnovljen s sadnjo značilnih drevesnih vrst ter z ukrepi spodbujanja naravnega pomlajevanja. Hkrati bo z namenom ozaveščanja prebivalstva o pomenu ohranjanja mehkolesne loke in njihove vrstne pestrosti vzpostavljena izobraževalna interpretacijska vsebina.

Galerija

Kaj lahko storimo za izboljšanje ohranitvenega stanja mehkolesne loke?

  • Ob pomlajevanju poplavnih gozdov pomlajujmo z avtohtonimi lokalno značilnimi drevesnimi vrstami.
  • Skrbimo za aktivno pomlajevanje poplavnih gozdov.

Ali ste vedeli, da mehkolesna loka:

  • ščiti zemeljsko površino pred erozijo tal,
  • ugodno vpliva na mikroklimo okolice, ublaži moč vetra, preprečuje prehitro izhlapevanje vode iz tal,
  • zadržuje poplavno vodo v času poplav in jo oddaja v času suše,
  • predstavlja vir lesa lokalnim prebivalcem.

Viri in literatura

Barve

Pisava

Ostalo